மைவிழியில் மயக்கம்

SHANMUGALKSHMI

Well-Known Member
Tamil Novel Writer
#1
"மான் போல்
மருண்ட பார்வை
மகிழ்வான
திருமண பொழுததில்
மறைந்திருந்து கண்டேன்"


"மருளும் விழியதில்
மாயம் கண்டேன்
அவள்
மைவிழியில்
மயக்கம் கொண்டேன்"


"மைவிழியின்
மயக்கத்தில்
மறந்தேன் மற்றதை"


"மைவிழியே
என்ன மந்திரம் போட்டாயோ
மன்னன் நான் மயங்கிடத் தான்
மைவிழியில் மயங்கினேன் நானடி"
 
mila

Writers Team
Tamil Novel Writer
#2
"மான் போல்
மருண்ட பார்வை
மகிழ்வான
திருமண பொழுததில்
மறைந்திருந்து கண்டேன்"


"மருளும் விழியதில்
மாயம் கண்டேன்
அவள்
மைவிழியில்
மயக்கம் கொண்டேன்"


"மைவிழியின்
மயக்கத்தில்
மறந்தேன் மற்றதை"


"மைவிழியே
என்ன மந்திரம் போட்டாயோ
மன்னன் நான் மயங்கிடத் தான்
மைவிழியில் மயங்கினேன் நானடி"
Lovely
 
Advertisement

New Episodes