வண்ணம் கூட்ட வா

#3
:D :p :D
உங்களுடைய "வண்ணம்
கூட்ட வா"-ங்கிற அழகான
அருமையான புதியலவ்லி
சிறுகதைக்கு என்னுடைய
மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்கள்,
வேதாஸ்ரீ டியர்
 
Last edited:

Advertisement

Sponsored