நீ இல்லாமல் போனால் 3

#4
நாய் வாலை நிமிர்த்த முடியாது இனியாவெல்லாம் திருந்தாத கேஸ்

வெண்மதி வேலைக்கே போகக்
கூடாதுன்னு நினைக்கும் இனியா
இவளின் பேச்சைக் கேட்டு இதுவரை
அவளுக்கு இடைஞ்சல் செய்த
முகிலனையேக் கல்யாணம் செய்து
இவளுக்கு அண்ணியாக வந்தால்
இனியா என்ன செய்வாள்?
 
Last edited:

Advertisement

New Episodes